top of page

Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ
CEB TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. AKILLI KARAVAN SİSTEMLERİ KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak adlandırılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde bir kısmı ise 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun amacı, kanun metninde de düzenlendiği üzere; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
 

“Veri Sorumlusu” Sıfatıyla Bilgilendirme


6698 sayılı KVKK kapsamında ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu metinde açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 


Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği


6698 Sayılı KVKK uyarınca firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır. İşlenen kişisel verilere, sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmiştir. Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,


Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, abonelik sözleşmesi numarası, abonelik türü ve durumu, abonelik ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz, adres bilgisi, segment bilgisi, e-fatura bilgisi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, ödeme eğilimleri, ödeme tipi, abonelik durumu (iptal, aktif vb.), çağrı merkezlerinde yapılan sesli görüşme kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, mesleği gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, IP numarası, tarife ve paket bilgileri, kota ve hız, kampanya bilgisi gibi temel abonelik bilgileri ve benzeri bilgileriniz, Trafik ve Konum Bilgileri: Adres bilgileri, konum verileri, yurtdışında bulunduğu ülke ve benzeri her türlü lokasyon, yer bilgileriniz,
Satış Kanallarındaki Bilgiler: Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz ve çerezler, mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek uygulama ve kullanım bilgileriniz, Ayrıca, CEB TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ’nin belirli bir hizmetini ya da ürününü satın aldığınızda ya da satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, CEB TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ile ilişkili sosyal medya hesaplarına, haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olup takip ettiğinizde, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılmanız halinde, internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


Paylaştığınız kişisel veriler;
●    Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,
●    3218 Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili tüm mevzuat kapsamında şirket faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, gerektiğinde kişisel veri sahibinin bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres vs. gerekli bilgileri ve gerekli olduğu durumlarda özel nitelikli kişisel verileri (veri sahibinin açık rızasını almak koşuluyla) kaydetmek,
●    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda kanunen yetkili kılınmış olan kurumlarla, kolluk ve yargı birimlerine talepleri halinde bilgi verebilmek amacıyla,
6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenecektir.
Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar; tedarikçiler, nakliye şirketleri, gümrük işlemleri ile ilgili kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere iş birliği yaptığımız yurt içi veya yurt dışı kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
 

Kişisel verileriniz; 
●    Firmamız internet sitesindeki, telefon uygulamasındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile,
●    Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda,
●    Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla; kartvizit, özgeçmiş, teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze veya mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamda,
●    Firmamız nezdinde çeşitli işlemlerin yürütülebilmesi için (işe alım, satın alma, satış vs.) hazırlanmış matbu formlar veya tarafımızca elle düzenlenmiş evraklarda veya elektronik ortamda (e-posta) işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.


KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verilerinizin Korunması


KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş tüm kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.


Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılması


Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurt dışında bulunan (Kişisel Verileri Korunma Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelerde) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması


Kişisel verileriniz, firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. Maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler dışında hiçbir şekilde 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişmelerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemlerini almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.


Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması


KVKK’nın 4. Maddesi uyarınca firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya güncellemesi gerekmektedir.


6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları


6698 sayılı KVKK 112 maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince kişisel veri sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel veri sahibi firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
1-    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-    Kişisel veri işlendiyse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-    Kişisel verinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6-    KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7-    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9-    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


“İstanbul - 298899-5” Ticaret sicil numarasında kayıtlı, “Küçükyalı Merkez Mah. Gökhan Sok. No:6A Maltepe/İstanbul, Türkiye” adresinde bulunan CEB TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. KVKK kapsamında veri sorumlusudur. 
 

Firmamız tarafından atanan veri sorumlusu Erim Burkucu olup bu husustaki bilgiler www.akillikaravan.com internet adresinde de ilan edilmiştir. Kişisel veri sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilirler.


E-posta: akillikaravansistemleri@gmail.com
Web    : www.akillikaravan.com
Telefon: 0 535 982 42 52 

bottom of page